امروز 1398/04/26

سرخط خبرها
اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص مبلغ بیست و نه هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون ریال برای بازسازی و جبران خسارت بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان های سیل زده
1398/04/25

آیین نامه اجرایی بند پ ماده 48 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1398/04/24

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص شرایط مجاز بودن صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی با دریافت حق امتیاز
1398/04/22

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص شرایط خاتمه دادن به اعتبار پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (SERVCO)
1398/04/22

آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1398/04/22

مصوبات جلسه 350 هیات واگذاری مورخ 98/03/04
1398/04/19

مصوبات جلسه 349 هیات واگذاری مورخ 98/02/30
1398/04/19

مصوبات جلسه 348 هیات واگذاری مورخ 98/02/16
1398/04/19

مصوبات جلسه 345 هیات واگذاری مورخ 97/11/01
1398/04/19

آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1398/04/18

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص موظف نمودن بانک مرکزی به واریز وجود مورد نظر از محل موجودی حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر نیمایی پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب درآمد عمومی
1398/04/18

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص حداکثر مبلغ 20 هزار میلیارد ریال برای اجرای بند ه تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1398/04/16

آیین نامه اجرایی بند و و جزءهای 3-2 و 4-2 بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1398/04/16

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اجازه انتقال بدهي شركت هاي مادرتخصصي به بانك هاي عامل به حساب بدهي هاي دولت به بانك هاي مذكور در صورت افزايش سرمايه دولت در شركت هاي دولتي مربوط
1398/04/12

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره 8 الحاقی به ماده 5 آیین نامه اجرایی بند و و جزءهای 3 و 4 بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1398/04/12

اصلاح بند 4 تصویبنامه هیات وزیران درخصوص موظف بودن وزارت نفت نسبت به هوشمندسازی جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی و ایجاد بستر لازم جهت اتصال سامانه هوشمند جایگاههای سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران و سامانه اطلاعات خودروهای گازسوز
1398/04/12

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص مبلغ سی و نه هزار و بیست و یک میلیارد ریال برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل سال 1398 در سطح ملی و استانهای آسیب دیده کشور
1398/04/09

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص مبلغ یکصد میلیارد ریال به منظور مقابله با آفت ملخ صحرایی در استانهای جنوبی کشور
1398/04/09

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه موضوع ضريب حقوق سال 1398
1398/04/09

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص افزایش تنخواه گردان خزانه به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و سایر حوادث غیرمترقبه در سال جاری
1398/04/09