بخشنامه گمرك در خصوص درخواست شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب درمورد معرفي افراد

مصوب 1400/03/26 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.