اصلاح مصوبه شماره 67289 /ت56606هـ مورخ 2 /6 /1398با موضوع (اجراي پروژه اتصال بيرجند به راه آهن بافق - مشهد)

مصوب 1400/03/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح مصوبه شماره 67289 /ت56606هـ مورخ 2 /6 /1398با موضوع(اجراي پروژه اتصال بيرجند به راه آهن بافق - مشهد)

هيئت وزيران در جلسه 23 /3 /1400 به پپيشنهاد شماره 02 /100 /145177 مورخ 27 /10 /1399 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (5) تصويب نامه شماره 67289 /ت56606هـ مورخ 2 /6 /1398، عبارت، "از محل ساير منابع مالي خودپرداخت" به عبارت "از محل ساير منابع مالي مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي تأمين" اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور