تخصيص مبلغ هشتصد ميليارد ريال براي پيشگيري از آسيب ها و بازسازي ناشي از وقوع پديده فرسايش در استان سيستان و بلوچستان

مصوب 1400/03/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تخصيص مبلغ هشتصد ميليارد ريال براي پيشگيري از آسيب ها و بازسازي ناشي از وقوع پديده فرسايش در استان سيستان و بلوچستان
مصوب 1400,03,23

هيئت وزيران در جلسه 23 /3 /1400 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه ‌اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - به منظور پيشگيري از آسيب ‌ها و بازسازي بخش ‌هاي خسارت ديده ناشي از وقوع پديده فرسايش خندقي (گرگروك) در استان سيستان و بلوچستان (شهرستان چابهار) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور