آيين نامه اجرايي طرح اقدام ملي مسكن

مصوب 1400/03/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيئت وزيران در جلسه 23 /3 /1400 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي طرح اقدام ملي مسكن را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي طرح اقدام ملي مسكن
مصوب 1400,03,23

ماده 1 - ميزان سقف تسهيلات مشاركت مدني ساخت و فروش اقساطي در اراضي و پروژه‌ هاي مشمول طرح اقدام ملي مسكن براي ششصد هزار واحد مسكوني، مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) ريال به ازاي هر واحد مسكوني تعيين مي ‌شود.

تبصره 1 - دوره مشاركت مدني ساخت براي تسهيلات پروژه ‌هاي موضوع اين آيين نامه حداكثر (36) ماه و مجموع طول دوره مشاركت مدني و فروش اقساطي تسهيلات حداكثر (144) ماه است.

تبصره 2 - به منظور تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد به ميزان كمك و يا مابه التفاوت نرخ سود پنج درصد (5 %) تسهيلات مشاركت مدني ساخت و فروش اقساطي تا سقف سود مصوب تسهيلات بخش مسكن از محل اعتبارات مندرج در جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سنواتي با ارايه تضامين لازم توسط دستگاه يا نهاد متولي پيش بيني مي گردد.

تبصره 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در راستاي تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور اقدامات لازم را به منظور پرداخت تسهيلات ساخت و فروش، فروش اقساطي از محل منابع بانكي طرح اقدام ملي مسكن براي پروژه‌ هاي تكميل شده و نيمه تمام خود مالكي كه در چهارچوب طرح ياد شده مورد توافق قرار گرفته و به متقاضيان واجد شرايط واگذار مي شوند با معرفي وزارت راه و شهرسازي به عمل آورد.

تبصره 4 - به منظور تأمين خدمات زيربنايي از جمله تأمين آب، برق، فاضلاب و گاز، زمين هاي مورد نياز براي اجراي پروژه هايي كه بعد از ابلاغ اين آيين نامه آغاز مي شوند، در هماهنگي با وزارت نيرو و شركت ملي گاز ايران (حسب مورد) اختصاص مي يابد.

تبصره 5 - وزارت راه و شهرسازي موظف است به منظور حصول اطمينان از تأمين سهم الشركه متقاضيان طبق برنامه زماني مقرر، حكم لازم را در قراردادهاي ساخت طرح موضوع اين آيين نامه منظور نمايد.

ماده 2 – شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران مي ‌تواند تراكم پايه پروژه هاي ساختماني در طرح اقدام ملي مسكن را تا سقف تراكم مجاز افزايش دهد و به شهرداري هاي سراسر كشور ابلاغ نمايد.

ماده 3 - كليه امور ساماندهي، ثبت نام، اختصاص واحد، عقد قرارداد، واگذاري واحدها و ساير امور مربوط به طرح اقدام ملي مسكن، مطابق دستورالعمل‌ ها و نمونه قراردادهاي ابلاغي وزارت راه و شهرسازي انجام مي شود.

ماده 4 – وزارتخانه ‌هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت موظفند تمهيدات لازم براي تأمين مصالح عمده مورد نياز انجام عمليات آماده ‌سازي، محوطه ‌سازي و احداث كليـه واحدهاي مسكوني طرح اقدام ملي مسكن در سطح كشور را حسب اعلام وزارت و شهرسازي به عمل آورند. دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه توسط وزارتخانه هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود.

ماده 5 - كليه دستگاه ‌هاي اجرايي ذي ‌ربط حسب مورد موظفند خدمات زيربنايي و روبنايي مورد نياز پروژه ‌هاي طرح اقدام ملي مسكن را از محل منابع مصوب مربوط سالانه به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايند.

تبصره - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در توزيع و تخصيص اعتبارات سهم هر دستگاه، اعتبارات مربوط به اجرايي شدن طرح حمايتي مسكن را در اولويت قرار دهد.

ماده 6 - هزينه خدمات مديريت و هزينه هاي جانبي پشتيباني طرح حمايتي اقدام ملي مسكن در سال 1400 با تصويب مجامع مربوط از محل مبالغ داخلي شركت هاي تابع ذي ربط وزارت راه و شهرسازي تا سقف پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال تأمين و براي سال هاي آتي در هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه كشور افزايش مي يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور