بخشنامه گمرك در خصوص شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي

مصوب 1400/03/23 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي
مصوب 1400,03,23

با سلام،
پيرو بخشنامه شماره 241365 /1400 /25 مورخ 26 /2 /1400 موضوع شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي، به پيوست تصوير نامه هاي شماره 80584 /60 مورخ 19 /3 /1400 و 80621 /60 مورخ 19 /3 /1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بانضمام نامه هاي شماره 77010 /60 مورخ 12 /3 /1400 و 78351 /60 مورخ 17 /3 /1400 مديركل دفتر صنايع غيرفلزي آن وزارتخانه موضوع امكان صادرات پلي اتيلن وكس (با كد طبقه بندي 34049000) توسط شركت هاي مهكام شيمي اسپادانا و پليمر بنيان آريا و صادرات رنگدانه سياه (با كد تعرفه 28030000) توسط شركت پودرهاي مكانيزه ايران جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (مطابق با نام شركت، شناسه ملي و كد طبقه بندي مذكور در نامه) و با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط جاري ارسال ميگردد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات