نظر مشورتي 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1400/03/19
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در پرونده فرجامي ديوان عالي كشور به لحاظ اين كه دادگاه صادركننده رأي قانون كاهش مجازات حبس را رعايت ننموده، رأي را نقض و به دادگاه بدوي اعاده كرده و دادگاه با توجه به قانون كاهش مبادرت به انشاء رأي جديد كرده آيا رأي جديد كه حبس آن پايين تر از درجه چهار است قابل تجديدنظر مي باشد يا قابل فرجام است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
نظر به اين كه معيار قابليت تجديد نظر يا فرجام خواهي آراء طبق مواد 427 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 «مجازات قانوني جرم است»، نه مجازات تعيين شده در دادنامه؛ و از طرفي به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقررات مربوط به صلاحيت فوراً اجرا مي شود و نيز با اخذ ملاك از رأي وحدت رويه شماره 743 مورخ 5/8/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در فرض سؤال، مرجع رسيدگي به اعتراض، «دادگاه تجديد نظر استان» است.