آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/03/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيئت وزيران در جلسه 19 /3 /1400 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي نيرو و جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، آيين ‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين ‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور
مصوب 1400,03,19

ماده 1 - در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

1 - پروانه بهره‌ برداري: مجوز استفاده از آب ‌هاي زيرزميني كه توسط وزارت نيرو يا شركت ‌هاي تابع مطابق ضوابط صادر مي ‌شود.

2 - محدوده مطالعاتي: كوچكترين واحد مطالعاتي آب شناسي داراي يك يا چند دشت كه در حوزه عمل يك يا چند استان قرار گرفته است.

3 - كشت غالب: محصول يا محصولاتي كه هر ساله حداقل پنجاه و پنج درصد (55 %) مساحت كل محصولات كشت شده از اراضي آبخور چاه‌ ها را در يك محدوده مطالعاتي شامل مي ‌شود.

4 - آبخيزداري: رويكردي مديريتي كه با جامع‌ نگري در بهره ‌برداري بهينه از منابع حوضه‌ هاي آبخيز شامل مجموعه اقدامات مهندسي (مكانيكي)، بيولوژيكي (زيستي) و بيومكانيكي (زيست در جهت استحصال باران، ‌پيشگيري و مديريت سيلاب‌ ها، تغذيه آبخوان ‌ها، جلوگيري از رانش زمين، كنترل فرسايش خاك و مهار رسوب و نيز اصلاح كاربري اراضي و نظاير آن كه منجر به حفظ و ارتقاي شاخص ‌هاي پايداري و سلامت و احياي آبخيزها مي‌ شود) مي‌ گردد.

ماده 2 - شركت مديريت منابع آب ايران مكلف است حداكثر تا (15) روز پس از ابلاغ اين آيين‌ نامه، فهرست تمامي محدوده ‌هاي مطالعاتي كشور، اطلاعات پروانه بهره‌ برداري چاه‌ هاي مجاز شامل ساعت كاركرد، حداكثر دبي و حجم برداشت مجاز مندرج در پروانه بهره‌ برداري هر محدوده مطالعاتي را در سامانه امور مشتركين (ساماب) درج و امكان دسترسي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور را به آن فراهم كند.

ماده 3 - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است بر اساس سالنامه آماري يا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح كشت آبي غالب بر‌ حسب هكتار و نياز آبي و ميانگين عملكرد در واحد سطح كشت غالب را به تفكيك هر استان در هر محدوده مطالعاتي /شهرستان حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌ نامه تعيين كند و در اختيار شركت مديريت منابع آب ايران قرار دهد.

تبصره - در صورت عدم ارايه اطلاعات مذكور در مهلت مقرر، آخرين سالنامه مستند وزارت جهاد كشاورزي و سند ملي آب ملاك عمل خواهد بود.

ماده 4 - مبالغ دريافتي موضوع اين آيين ‌نامه به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان‌ ها (تا سقف دويست (200) ريال) به صورت زير تعيين مي ‌شود:
يك درصد (1 %) درآمد هر هكتار كشت غالب در هر محدوده مطالعاتي /شهرستان تقسيم بر ميانگين نياز آبي هر هكتار كشت غالب در همان محدوده /شهرستان.

تبصره 1 - مجموع مبالغ قابل دريافت براي چاه‌ هاي كشاورزي كه به دستگاه شمارشگر (كنتور) مجهز هستند، بر اساس حجم آب مصرفي در سقف ميزان بهره‌ برداري مندرج در پروانه بهره ‌برداري محاسبه و براي چاه‌ هاي كشاورزي داراي پروانه بهره‌ برداري بدون دستگاه شمارشگر (كنتور) براي يك سال به صورت زير محاسبه مي ‌شود:
حجم مجاز مندرج درپروانه بهره ‌برداري ضرب ‌در مبلغ دريافتي موضوع اين آيين‌ نامه به ازاي هر مترمكعب براي كشت غالب در هر محدوده مطالعاتي /شهرستان (ريال)‌.

تبصره 2 - ملاك محاسبه و تعيين قيمت محصولاتي كه داراي قيمت تضميني هستند (نظير گندم، چغندرقند، پنبه، ذرت، برنج، جو، سيب زميني و پياز) قيمت مصوب مرجع قانوني ذي‌ ربط است. قيمت واحد محصولاتي كه داراي قيمت مصوب مرجع قانوني ذي ربط نيستند، توسط وزارت جهاد كشاورزي ظرف دو هفته پس از استعلام شركت مديريت منابع آب ايران اعلام مي ‌شود.
در صورت عدم ارايه قيمت در زمان مقرر، قيمت پاي مزرعه كشت غالب اعمال خواهد شد.

تبصره 3 - ساير مصارف غيركشاورزي در چاه ‌هاي داراي پروانه بهره ‌برداري دو يا چند منظوره، متناسب با سهم آب مصرفي بر ‌اساس تعرفه مصوب ابلاغي محاسبه مي ‌شود.

تبصره 4 - مبالغ دريافتي موضوع اين آيين نامه در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته (بر اساس فهرست پيوست تصويب ‌نامه شماره 76254 /ت36095هـ مورخ 10 /4 /1388 و اصلاحات بعدي آن) مشمول تخفيف به ميزان پانزده درصد (15 %) مي‌ شود.

تبصره 5 - مبالغ دريافتي موضوع اين آيين ‌نامه براي محصولات راهبردي (موضوع ماده (31) قانون افزايش بهره‌ وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي) مشمول تخفيف به ميزان پنجاه درصد (50 %) مي ‌شود.

تبصره 6 - مجموع تخفيف‌ هاي تبصره‌ هاي (4) و (5) براي هر چاه حداكثر پنجاه درصد (50 %) است.

ماده 5 - چاه ‌هايي كه حداقل طي پنج سال منتهي به سال1400 غيرفعال بوده ‌اند، مشمول پرداخت مبالغ دريافتي موضوع اين آيين ‌نامه ‌نيستند.

ماده 6 - مبالغ دريافتي از چاه ‌هاي مجاز موضوع اين آيين ‌نامه، به حساب درآمدي رديف شماره (160112) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1400 كل كشور نزد خزانه‌ داري كل‌ كشور با عنوان درآمد حاصل از برداشت آب از آبخوا‌ن ‌ها (موضوع بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور) واريز مي‌ شود.

تبصره - سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - متناسب با مبالغ وصولي سهم هر دستگاه مورد نظر در مفاد قانون نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه هاي مشمول اين آيين ‌نامه و صدور تخصيص از محل رديف (50 - 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1400 كل كشور، اقدام مي ‌كند.

ماده 7 - شركت مديريت منابع آب ايران موظف است به منظور تحقق برنامه‌ ها و اهداف مرتبط در احيا، تعادل بخشي و بهبود بهره ‌برداري آب در سقف هفتاد درصد (70 %) مبالغ دريافتي موضوع اين آيين ‌نامه سهم اعتبارات هر استان را در قالب موافقتنامه مبادله‌ اي با سازمان برنامه و بودجه كشور جهت پرداخت خسارت نكشت به كشاورزان همان منطقه و براي تحقق اهداف برنامه‌ هاي تعادل بخشي، بهبود بهره‌ برداري آب و انجام مطالعه در دشت ‌هايي كه با فرونشست زمين مواجه هست و يافتن راه كارهاي پيشگيري و برگرداندن آن به شرايط قبل اختصاص دهد. از سي درصد (30 %) باقيمانده مبالغ دريافتي موضوع اين آيين ‌نامه در چارچوب موافقتنامه متبادله، پنجاه درصد (50 %) در اختيار سازمان جنگل ‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور جهت حفظ و احياي آبخيزداري و پنجاه درصد (50 %) مابقي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي براي اجراي طرح هاي افزايش بهره‌ وري آب قرار مي ‌گيرد.

ماده 8 - شركت مديريت منابع آب ايران موظف است ضمن پر و مسلوب ‌المنفعه كردن چاه‌ هاي غيرمجاز، جريمه مربوط به برداشت آب را از تاريخ حفر چاه تا زمان انسداد چاه به ازاي هر متر مكعب حداكثر يك هزار (000 /1) ريال متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره حسب دستورالعمل ابلاغي وزير نيرو از صاحبان چاه ‌هاي مذكور دريافت و به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز كند.
دستورالعمل مذكور حداكثر تا (15) روز پس از ابلاغ اين آيين ‌نامه تهيه و ابلاغ مي ‌شود.

ماده 9 - وزارت جهاد كشاورزي، شركت مديريت منابع آب ايران و سازمان جنگل‌ ها،‌ مراتع و آبخيزداري كشور موظفند گزارش عملكرد نحوه هزينه ‌كرد اعتبارات اين آيين ‌نامه را بر اساس برنامه ‌ها، اهداف و اولويت ‌هاي ذكر شده، هر سه ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه كنند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور