مصوبه شورايعالي معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتي بر اساس سيستم نرم افزار (الكترونيكي) براي سال جاري و سنوات آتي

مصوب 1400/03/27 شورايعالي معادن
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه شورايعالي معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتي بر اساس سيستم نرم افزار (الكترونيكي) براي سال جاري و سنوات آتي

موضوع محاسبه حقوق دولتي بر اساس سيستم نرم افزار (الكترونيكي) براي سال جاري و سنوات آتي در جلسه مورخ 27/3/99 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر محاسبه حقوق دولتي بر اساس سيستم نرم افزار (الكترونيكي) براي سال جاري و سنوات آتي، تقاضا درخور اجابت تشخيص گرديد، از اين رو رأي به اعمال و اجراي كليه محاسبات مربوط به تعيين حقوق دولتي معادن در بستر نرم افزار (الكترونيكي) از سال جاري صادر و اعلام ميگردد. بديهي است ساز و كار تعريف گرديده و مربوطه به طريق مقتضي به سازمانهاي تابعه ابلاغ خواهد گرديد.»

تذكر:
مصوبات شورايعالي معادن براي اشخاص داخل كشور 3 (سه) ماه و افراد مقيم خارج از كشور 6 (شش) ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري خواهد بود. بديهي است خارج از مهلت هاي مذكور، تصميمات شورايعالي معادن در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض نخواهد بود.
لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.

داريوش اسماعيلي
معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شورايعالي معادن