مصوبه شماره 2 هفتاد و يكمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا

مصوب 1400/03/08 ستاد ملي مقابله با كرونا
پرده زمانی: مرحله تصویب:


1 – مبلغ دوازده ميليون (000 /000 /12) ريال از محل اعتبار جاري رديف 503041 قانون بودجه سال جاري بابت تامين نيازهاي كارخانجات خليج فارس و درياي عمان (مراكز تعمير و نگهداري ناوگان دريائي بوشهر و بندرعباس) به شرح زير.


- فرماندهي پايگاه دريائي بندرعباس (شش ميليون و هفتصد هزار)

000 /700 /6 ريال

- فرماندهي پايگاه دريائي بوشهر (پنج ميليون و سيصد هزار)

000 /300 /5 ريال

جمع

000 /0000 /12 ريال

در اختيار استانداريهاي هرمزگان و بوشهر قرار گيرد.
مصرف اين اعتبار با توجه به تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومي خارج از شمول قانون مزبور و منحصراً تابع مقررات زير خواهد بود:
1 – مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل به عهده استانداران استان هرمزگان و بوشهر يا مقام محاز از طرف ايشان ميباشد.
2 – اسناد هزينه بامضاء مشترك استانداران مزبور يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب مربوط قابل منظور نمودن به هزينه قطعي است.
3 – استانداران هرمزگان و بوشهر موظف هستند در اجراي بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1363 گزارش عملكرد مربوط به اين اعتبار را در موعد مقرر براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي تهيه و براي تلفيق به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند.