تصويب نامه در خصوص عضويت آقايان مهدي حجت و رسول جعفريان در شوراي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1400/03/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه هيئت وزيران در خصوص تعيين مهدي حجت و رسول جعفريان براي عضويت در شوراي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه 19 /3 /1400 به پيشنهاد شماره 46584 /و مورخ 8 /3 /1400 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد بند (6) ماده (4) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران - مصوب 1349 - تصويب كرد:

آقايان مهدي حجت و رسول جعفريان براي عضويت در شوراي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌ شوند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور