تغييرات تقسيمات كشوري در شهرستان هاي بشرويه، خوسف ، درميان، زيركوه، قائنات، طبس، سربيشه، نهبندان در استان خراسان جنوبي

مصوب 1400/03/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تغييرات تقسيمات كشوري در شهرستان هاي بشرويه، خوسف ، درميان، زيركوه، قائنات، طبس، سربيشه، نهبندان در استان خراسان جنوبي
مصوب 1400,03,19

هيئت وزيران در جلسه 19 /3 /1400 به پيشنهاد شماره 95737 مورخ 26 /6 /1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 1362 – تصويب كرد:

1 – نقطه مسكوني موسوم به مشاع حجت آباد در دهستان ارسك بخش ارسك شهرستان بشرويه استان خراسان جنوبي، به عنوان روستاي قاسمپور تعيين و نامگذاري مي شود.

2 – نقطه مسكوني موسوم به چاه عميق شماره (2) طالب آباد در دهستان ماژان بخش جلگه ماژان شهرستان خوسف استان خراسان جنوبي، به عنوان روستاي طالب آباد تعيين و نامگذاري مي شود.

3 – نقطه مسكوني موسوم به چاه پنج تن آل عبا در دهستان ماژان، به عنوان روستاي پنج تن آل عبا تعيين و نامگذاري مي شود.

4 – نقطه مسكوني موسوم به چاه موتور شماره (1) وليعصر در دهستان ماژان، به عنوان روستاي خرم ده تعيين و نامگذاري مي شود.

5 – نقطه مسكوني موسوم به چاه موتور شماره (3) وليعصر در دهستان ماژان، به عنوان روستاي خرم دشت تعيين و نامگذاري مي شود.

6 – نقطه مسكوني موسوم به چاه موتور شماره (4) وليعصر در دهستان ماژان، به عنوان روستاي رساب تعيين و نامگذاري مي شود.

7 – نقطه مسكوني موسوم به شهرك امام هادي در دهستان قلعه زري بخش جلگه ماژان،‌ به عنوان روستاي هادي آباد تعيين و نامگذاري مي شود.

8 – نقطه مسكوني موسوم به گل افشان شهر در دهستان مياندشت بخش مركزي شهرستان درميان استان خراسان جنوبي،‌ به عنوان روستاي گل افشان تعيين و نامگذاري مي شود.

9 – نقطه مسكوني موسوم به دونخي در دهستان درميان بخش مركزي شهرستان درميان، به عنوان روستاي دونخي تعيين و نامگذاري مي شود.

10 – نقطه مسكوني موسوم به شهرك اسلام آباد در دهستان طبس مسينا بخش گزيك شهرستان درميان، به عنوان روستاي اسلام آباد تعيين و نامگذاري مي شود.

11 – نقطه مسكوني موسوم به شهرك گمنج ونزومند در دهستان زيركوه بخش مركزي شهرستان زيركوه استان خراسان جنوبي، به عنوان روستاي بهارستان تعيين و نامگذاري مي شود.

12 – نقطه مسكوني موسوم به شهرك وليعصر در دهستان درح بخش درح شهرستان سربيشه استان خراسان جنوبي،‌ به عنوان روستاي مهردشت تعيين و نامگذاري مي شود.

13 – نقطه مسكوني موسوم به چاه عشايري حاجي نبي حسيني در دهستان درح، به عنوان روستاي احمد آباد تعيين و نامگذاري مي شود.

14 – نقطه مسكوني موسوم به چاه عشايري ملاعباس حسيني در دهستان درح، به عنوان روستاي عباس آباد تعيين و نامگذاري مي شود.

15 – نقطه مسكوني موسوم به خاكك در دهستان درح، به عنوان روستاي خاكك تعيين و نامگذاري مي شود.

16 – نقطه مسكوني موسوم به چاه محمد صباغ در دهستان درح،‌ به عنوان روستاي محمديه تعيين و نامگذاري مي شود.

17 – نقطه مسكوني موسوم به چاه وحدت آباد خميني در دهستان درح، به عنوان روستاي وحدت آباد خميني تعيين و نامگذاري مي شود.

18 – نقطه مسكوني موسوم به مجتمع كشاورزي امين آباد درد هستان مومن آباد بخش مركزي شهرستان سربيشه، به عنوان روستاي امين آباد تعيين و نامگذاري مي شود.

19 – نقطه مسكوني موسوم به كلاته كرماني در دهستان مومن آباد، به عنوان روستاي كرماني تعيين و نامگذاري مي شود.

20 – نقطه مسكوني موسوم به چاه عربها در دهستان نهارجان بخش مود شهرستان سربيشه، ‌به عنوان روستاي اسلام آباد شكري تعيين و نامگذاري مي شود.

21 – نقطه مسكوني موسوم به چاه رزمندگان در دهستان نهارجان، به عنوان روستاي رزمندگان تعيين و نامگذاري مي شود.

22 – نقطه مسكوني موسوم به چاه شهيد افشين در دهستان غيناب بخش مركزي شهرستان سربيشه، به عنوان روستاي صفادشت تعيين و نامگذاري مي شود.

23 – نقطه مسكوني موسوم به مشاع شهيد فغاني در دهستان دستگردان بخش دستگردان شهرستان طبس استان خراسان جنوبي، به عنوان روستاي فغاني تعيين و نامگذاري مي شود.

24 – نقطه مسكوني موسوم به ابوالخيري در دهستان قائن بخش مركزي شهرستان قائنات استان خراسان جنوبي، به عنوان روستاي ابوالخيري تعيين و نامگذاري مي شود.

25 – نقطه مسكوني موسوم به چاه اسلام آباد در دهستان پسكوه بخش سده شهرستان قائنات،‌ به عنوان روستاي اسلام آباد پسكوه تعيين و نامگذاري مي شود.

26 – نقطه مسكوني موسوم به محمدآباد دغال در دهستان بندان بخش مركزي شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبي، به عنوان روستاي محمدآباد دغال تعيين و نامگذاري مي شود.

27 – نقطه مسكوني موسوم به علي آباد چاه شند در دهستان بندان، به عنوان روستاي علي آباد چاهشند تعيين و نامگذاري مي شود.

28 – نقطه مسكوني موسوم به چاه موتور عباس اردوني در دهستان بندان،‌ ‌به عنوان روستاي عباس آباد اردوني تعيين و نامگذاري مي شود.

29 – نقطه مسكوني موسوم به چاه حسن چاري در دهستان بندان، ‌به عنوان روستاي حسن آباد چاري تعيين ونامگذاري مي شود.

30 – نقطه مسكوني موسوم به چاه حسن سموري در دهستان بندان، به عنوان روستاي حسن آباد سموري تعيين و نامگذاري مي شود.

31 – نقطه مسكوني موسوم به ساكرد در دهستان نه بخش مركزي شهرستان نهبندان،‌ به عنوان روستاي ساكرد تعيين و نامگذاري مي شود.

32 – نقطه مسكوني موسوم به كلاته حبيب در دهستان شوسف بخش شوسف شهرستان نهبندان، ‌به عنوان روستاي حبيب آباد تعيين و نامگذاري مي شود.

33 – نقطه مسكوني موسوم به كجي سفلي در دهستان شوسف، ‌به عنوان روستاي كجي سفلي تعيين و نامگذاري مي شود.

34 – نقطه مسكوني موسوم به شركت تعاوني كشاورزي، دامپروري ولي عصر در دهستان شوسف، به عنوان روستاي دوست آباد تعيين و نامگذاري مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور