تصويب نامه در خصوص تغيير نام شهر روديان بخش مركزي شهرستان شاهرود استان سمنان، به رويان

مصوب 1400/03/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تغيير نام شهر روديان بخش مركزي شهرستان شاهرود استان سمنان به رويان
مصوب 1400,03,19

هيئت وزيران در جلسه 19 /3 /1400 به پيشنهاد شماره 83136 مورخ 5 /6 /1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب كرد:

نام شهر روديان بخش مركزي شهرستان شاهرود استان سمنان، به رويان تغيير مي ‌يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور