تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري شهرستان فريدون كنار استان مازندران

مصوب 1400/03/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

ادغام روستاي كاردگر محله دستان امامزاده عبدالله جنوبي بخش دهفري شهرستان فريدون كنار و روستاي شيرمحله و نامگذاري به عنوان روستاي آستانه سرا
مصوب 1400,03,19

هيئت وزيران در جلسه 19 /3 /1400 به پيشنهاد شماره 121782 مورخ 6 /8 /1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب كرد:

1 - روستاي كاردگرمحله مركز دهستان امامزاده عبدالله جنوبي بخش دهفري شهرستان فريدون ‏كنار استان مازندران و روستاي شيرمحله دهستان ياد شده، پس از ادغام با يكديگر، به يك روستا تبديل و به عنوان روستاي آستانه ‏سرا نامگذاري مي ‏شود.

2 - مركز دهستان امامزاده عبدالله جنوبي به روستاي كوچك بيشه محله تغيير مي ‌يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور