تصويب نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد (45) روزه براي دارندگان گذرنامه عادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري عراق

مصوب 1400/03/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

برقراري مقررات لغو رواديد چهل و پنج روزه براي دارندگان گذرنامه عادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري عراق
مصوب 1400,03,19

هيئت وزيران در جلسه 19 /3 /1400 به پيشنهاد شماره 715476 /581 /732 مورخ 16 /12 /1399 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب كرد:

برقراري مقررات لغو رواديد چهل و پنج (45) روزه براي دارندگان گذرنامه عادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به شرط عمل متقابل مجاز است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور