بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و يكمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا مورخ 8 /03 /1400 در خصوص حمايت هاي مالياتي از كسب و كارها و مشاغل به شدت آسيب ديده از كرونا در سال 1400

مصوب 1400/03/19 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و يكمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا مورخ 8 /03 /1400 در خصوص حمايت هاي مالياتي از كسب و كارها و مشاغل به شدت آسيب ديده از كرونا در سال 1400

ضمن ارسال تصوير مصوبات هفتاد و يكمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا موضوع نامه شماره 28053 مورخ 12 /03 /1400 رئيس دفتر محترم و سرپرست نهاد رياست جمهوري، احكام مالياتي بند (الف) مصوبات مذكور به شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ مي شود:
1- موارد مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده براي اشخاص حقيقي كه آخرين مهلت زماني اعتراض به اوراق مالياتي آنان از تاريخ 15 /01 /1400 تا 31 /03 /1400 باشد و نيز احكام اجراي ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم و ماده (29) قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مدت مذكور، به مدت دو ماه تمديد مي شود.
2- حكم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور موضوع تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم، براي عملكرد سال 1399 به ميزان يك و نيم برابر افزايش مي يابد.
3- براي مشاغل و كسب و كارهاي به شدت آسيب ديده از كرونا، بدهي هاي مالياتي قطعي شده ماليات هاي عملكرد و ارزش افزوده كه تاريخ سررسيد پرداخت آن ها تا پايان سال 1399 بوده است تا 31 /06 /1400 بدون محاسبه جريمه ديركرد براي مدت مذكور امهال مي گردد.
4- براي مشاغل و كسب و كارهاي به شدت آسيب ديده از كرونا، كليه عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم، (وصول ماليات) تا تاريخ 31 /06 /1400 موقوف الاجرا مي شود.
5- سازمان امور مالياتي كشور مجاز است تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در قوانين ماليات هاي مستقيم و ارزش افزوده براي موديان مالياتي را مطابق دستورالعملي كه به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، در سال 1400 مورد بخشودگي قرار دهد.
6- بخشودگي جرايم پرداخت نشده بدهي ماليات و عوارض قانون موسوم به تجميع عوارض براي موديان مالياتي، به شرط پرداخت اصل ماليات و عوارض تا تاريخ 31 /06 /1400 تمديد مي شود.
- لازم به ذكر است فهرست مشاغل و كسب و كارهاي به شدت آسيب ديده از كرونا توسط كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي كرونا ابلاغ مي شود.

اميد علي پارسا