بخشنامه بانك مركزي در خصوص ارسال گزارش مقررات ناظر بر اعطاي چك موردي

مصوب 1400/02/11 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.