بخشنامه بانك مركزي در خصوص اعلام نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبكه بانكي كشور

مصوب 1400/02/11 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.