مصوبه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات عملكرد سال 1399 دريافت كنندگان سكه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1400/02/08 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.