آيين نامه اجرايي بنده (هـ) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/02/08 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.