اصلاح تصويبنامه شماره 148581/ت56030ه مورخ 1399/12/17 با موضوع برنامه جايگزيني شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از 500 تن (لنج تجاري)

مصوب 1400/02/08 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.