بخشنامه بانك مركزي در خصوص اهم تكاليف شبكه بانكي كشور مقرر در قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/02/08 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه بانك مركزي در خصوص اهم تكاليف شبكه بانكي كشور مقرر در قانون بودجه سال 1400 كل كشور  
مصوب 1400,02,08

احتراماً بدين وسيله اهم تكاليف شبكه بانكي كشور مقرر در قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور مقتضي اعلام مي گردد:

جز (3 – 2) بند (الف) تبصره (2) – بانك هاي دولتي مكلفند همكاري هاي لازم در اخذ سفارش هاي خريد و فروش واحدهاي سرمايه گذاري صندوق و يا سهام موضوع اين جزء را از طريق شعب خود انجام دهند.

بند (ح) تبصره (2) – هرگونه توثيق سهام شركت هاي دولتي مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالي و اعتباري جهت اخذ تسهيلات،‌ جز با تأييد كتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي باشد.

بند (ز) تبصره (18) – به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي اجازه داده مي شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مازاد در هر يك از طرح (پروژه) هاي بزرگ زيربنايي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نظير طرح هاي آزادراهي و بزرگراهي و راه هاي اصلي،‌ صنعتي و توليدي در قالب تأمين مالي و تملك و ايجاد شركت و صندوق طرح (پروژه) و حداكثر تا سقف چهل درصد (40 %) از سرمايه پايه خود (با احتساب سهم سرمايه گذاري در شركت هاي مرتبط با فعاليت بانكداري) مشاركت نمايند. بانك ها و مؤسسات اعتباري موظفند حداكثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره برداري از طرح هاي صنعت و توليدي مذكور نسبت به واگذاري آن ها اقدام نمايند. در غير اين صورت با گذشت پنج سال از تاريخ بهره برداري مشمول جريمه هاي ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي شوند.

خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي
حميدرضا غني آبادي
الهام چيت سازان