نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي درخصوص بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت

مصوب 1400/01/17
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.