تصويب نامه درخصوص اقدامات پيشگيرانه مقابله و جبران خسارات و بازسازي مناطق خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه

مصوب 1400/01/08 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.