تصويب نامه در خصوص دهستان مومن اباد استان سمنان

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص دهستان مومن آباد استان سمنان
مصوب 1399,12,27

هيئت وزيران در جلسه 27 /12 /1399 به پيشنهاد شماره 153538 مورخ 1 /10 /1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 - تصويب كرد:

الف - در بخش سرخه شهرستان سمنان استان سمنان، يك دهستان به نام مومن ‌آباد از تركيب روستاها، مزرعه‏ ها و مكان ‌هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ ها و مكان ‌هاي زير ايجاد مي‌ شود:
1 - مومن‌ آباد 2 - بيابانك 3 - صوفي‌ آباد 4 - كارخانه گچ‌ ساري سمنان 5 - كارخانه گچ صدف
6 - شركت مرغ نگاه صبا 7 - مرغداري كشاورز 8 - گچ ثمين سمنان 9 - اراضي شركت گچ سمنان مازندران
10 - مجتمع صنعتي پايپوش 11 - بيلان 12 - جهان ‌آباد 13- حسين ‌آباد
14 - دهاقين 15 - رضاآباد 16 - رهبر 17 - سپيد ميدان 18 - سنجده 19 - شورآب
20 - دامداري مجيدي 21 - طالب‌ آباد 22 - غياث ‌آباد 23 - محمدآباد 24 - مرادآباد 25 - مظفرآباد
26 - مهدي ‌آباد 27 - نظامي 28 - همت ‌آباد 29 - رستوران لقمه‌ سرا 30 - مرغداري محمدعرب شماره (1)
31 - مرغداري رضا امامي 32 - ناحيه صنعتي سرخه 33 - كارخانه آرد اميد سرخه
34 - مرغداري سنگلج سرخه 35 - مرغداري كشاورزي برادران پيوندي 36 - معدن گچ زيوان
37 - كارخانه كربنات سديم 38 - محمودآباد.

ب - روستاي مومن ‌آباد به عنوان مركز دهستان مومن‌ آباد تعيين مي ‏شود.

پ - در بخش سرخه، يك دهستان به نام امامزاده عبدالله از تركيب روستاها، مزرعه ‏ها و مكان ‌هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ ها و مكان ‌هاي زير ايجاد مي ‌شود:
1 - امامزاده عبدالله 2 - ايج 3 - جوين 4 - امامزاده محمدزيد 5 – عبدالله ‌آباد 6 - هواخورسو 7 - لوبره 8 - خونار
9 - آب دلوار 10 - استالي 11 - مزرعه (6) 12 - پسكار دره 13 - كهنه ده
14 - امامزاده سيدحسين 15 - معدن گچ پديده 16 - معدن گچ نادر 17 - تأسيسات آب (1)
18 - كارگاه وزارت راه 19 - مزرعه آبرچين 20 - مرغداري كيميا نصر 21 - مرغداري افق كوير
22 - كارخانه گچ خورشيد 23 - كارخانه گچ حرير و سمنان تابان 24 - ايستگاه مخابراتي مكرو
25 - تأسيسات گاز 26 - نيم ايستگاه مخروبه 27 - ايستگاه سرخدشت 28 - علي ‌آباد (2) 29 - مزرعه (8)
30 - مزرعه (2) 31 - اشني.

ت - روستاي امامزاده عبدالله به عنوان مركز دهستان امامزاده عبدالله تعيين مي ‏شود.

ث - در شهرستان سمنان، يك بخش به نام هفدر از تركيب دهستان ‌هاي هفدر و مومن ‏آباد ايجاد مي ‌شود.

ج - روستاي مومن ‏آباد به عنوان مركز بخش هفدر تعيين مي ‏شود.

چ - در استان سمنان، با تغيير نام بخش سرخه به مركزي، يك شهرستان به نام سرخه از تركيب دو بخش مركزي و هفدر ايجاد مي ‏شود.

ح - شهر سرخه به عنوان مركز شهرستان سرخه تعيين مي‏ شود.

خ - اين تصويب ‏نامه جايگزين تصويب نامه شماره 219942 /ت48486هـ مورخ 9 /11 /1391 مي ‏شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

تصوير نقشه مربوطه در متن و تصوير قابل مشاهده است. صفحه 1