تصويب نامه در خصوص ملحق شدن روستاي محمودآباد دهستان كمال آباد بخش مركزي شهرستان البرز به شهر كرج

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص ملحق شدن روستاي محمودآباد دهستان كمال آباد بخش مركزي شهرستان البرز به شهر كرج
مصوب 1399,12,27

هيئت وزيران در جلسه 27 /12 /1399 به پيشنهاد شماره 151832 مورخ 29 /9 /1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب كرد:

روستاي محمودآباد دهستان كمال‏ آباد بخش مركزي شهرستان كرج استان البرز به شهر كرج بخش ياد شده ملحق مي ‌شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور