شناسنامه خالي

مصوب 1400/01/01 شوراي اجرايي فناوري اطلاعات
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.