تصويب نامه درخصوص اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 74264 /ت 58036 هـ مورخ 1 /7 /1399

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.