تصويب نامه در خصوص مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك

مصوب 1400/01/04 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك
مصوب 1400,01,04

هيئت وزيران در جلسه 4 /1 /1400 به پيشنهاد شماره 54634 مورخ 14 /11 /1399 وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي - مصوب 1371 - تصويب كرد:

وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك در چارچوب متن نمونه موضوع نامه هاي شماره 21513 مورخ 27 /4 /1383 و شماره 168845 مورخ 25 /8 /1390 معاونت حقوقي رييس جمهور اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور