تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.