بخشنامه امورمالياتي درخصوص دادنامه شماره 9909970905811700 مورخ 14 /11 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مصوب 1399/12/27 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.