مصوبه بانك مركزي درخصوص نحوه اعطاي جوايز سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز به اشخاص

مصوب 1399/12/27 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.