تصويب نامه در خصوص تعيين و اعمال نرخ حق العمل جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده CNG

مصوب 1399/11/26 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

شماره 138001 /ت57129ك

تاريخ 27 /11 /1399

بسمه تعالي

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت نفت - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت كشور - سازمان برنامه و بودجه كشور

هيئت وزيران در جلسه 26 /11 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان) و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي جزء (پ) بند (3) ماده (2) آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 27261 /ت 57700هـ مورخ 19 /3 /1399 و اصلاحات بعدي آن تصويب كرد:

1- نرخ حق العمل جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) به شرح جدول زير تعيين و از ابتداي سال 1399 اعمال مي شود:

حق­العمل سال 1399 (با احتساب ماليات بر ارزش افزوده)- ريال

نوع جايگاه

950/ 1

غيرخصوصي با تجهيزات بلاعوض دولتي

050/ 2

خصوصي با تجهيزات بلاعوض دولتي

950/ 2

سرمايه­گذاري خصوصي در غير كلانشهر

100/ 3

سرمايه­گذاري خصوصي در كلانشهرها

2- معادل مبلغ دويست (200) ريال در هر مترمكعب از حق العمل هاي تعيين شده در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه منوط به رعايت الزامات ايمني، استانداردسازي و ضوابط فني است كه توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تهيه و به جايگاه ها ابلاغ مي شود.

 

3- به منظور تأمين بخشي از منابع مورد نياز براي اجراي بند (1) اين تصويب نامه، معادل دويست و چهل (240) ريال به ازاي هر مترمكعب از منابع تعيين شده در بند (4) تصويب نامه شماره 174195 /ت55196هـ مورخ 25 /12 /1397 در سال 1399 اختصاص مي يابد.

4- نرخ حق العمل سوخت رساني به هواپيماهاي مشمول نرخ سوخت مصوب (يارانه اي) و نرخ حق العمل فروشندگي هاي نفت سفيد با لحاظ ماليات بر ارزش افزوده خدمات آن جايگاه ها به ترتيب معادل نرخ حق العمل جايگاه هاي عرضه بنزين (يك هزار و دويست و پنجاه (250ر1) ريال / ليتر) و جايگاه هاي عرضه نفت گاز (هفتصد (700) ريال / ليتر) موضوع تصويب نامه شماره 69587 /ت57801هـ مورخ 23 /6 /1399 تعيين مي گردد.

5- به منظور تسهيل در تعيين و ابلاغ نرخ حق العمل جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (CNG) در سال هاي آينده، به كارگروه موضوع بند (پ) جزء (3) ماده (2) تصويب نامه شماره 27261 /ت57700هـ مورخ 19 /3 /1399 و اصلاحات بعدي آن اجازه داده مي شود نسبت به محاسبه، تعيين و ابلاغ نرخ هاي مذكور در هر سال اقدام نمايد. نرخ هاي ابلاغي مذكور توسط جايگاه هاي عرضه از مصرف كنندگان دريافت مي شود.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، دفتر رييس قوه قضاييه، دفتر معاون اول رييس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان اداري و استخدامي كشور، معاونت حقوقي رييس جمهور، معاونت امور مجلس رييس جمهور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت اموراقتصادي ودارايي، وزارت دادگستري، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.