بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص معافيت شركت هاي ارايه دهنده خدمات هوشمند جابجايي مسافر از ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1399/11/25 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.