بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابطال قسمت اخير جزء 3 بند (ب) بخشنامه سازمان مورخ 7 اسفند 1396

مصوب 1399/11/19 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.