بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران درخصوص اظهارنامه هاي صادراتي

مصوب 1399/11/18 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.