تصويب نامه در خصوص اصلاح برخي مواد آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اصلاح برخي مواد آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
مصوب 1399,11,15

هيئت وزيران در جلسه 15 /11 /1399 به پيشنهاد شماره 02 /100 /83439 مورخ 1 /7 /1399 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ماده (1) آيين ‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موضوع تصويب ‌نامه شماره 24198 /ت41527ك مورخ 7 /2 /1388 با اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌ شود:

1- بند (1) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
1- فاقدين مسكن: افراد سرپرست خانواري كه خود و افراد تحت تكفل آنان فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ 22 /11 /1357 از هيچ يك از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه ‌اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند. بهره ‌مندي اشخاصي كه مالك واحد مسكوني مشاعي هستند بر اساس متراژ و مرغوبيت در شهرها و روستاهاي مختلف طبق دستورالعملي خواهد بود كه تا شش ماه پس از تصويب اين آيين ‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين و ابلاغ مي ‌شود.

2- تبصره (2) بند (2) به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
تبصره 2- سابقه سكونت براي مهاجرين از كلان‌ شهرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال كاهش مي‌ يابد، براي كارمندان دولت و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به استناد حكم دستگاه و سازمان (ارگان) نظامي ذي ‌ربط و روحانيوني كه با تأييد مركز مديريت حوزه‌‌ هاي علميه منتقل شوند، (به استثناء شهر تهران) اين سابقه ملاك عمل نخواهد بود.

3- متن زير به عنوان تبصره (4) به بند (2) اضافه مي شود:
تبصره 4- وزارت راه و شهرسازي موظف است شرايط احراز سابقه سكونت را در برنامه هاي حمايتي تأمين مسكن ظرف شش ماه تدوين و ابلاغ نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور