اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات
مصوب 1399,03,25

هيأت وزيران در جلسه 25 /3 /1399 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (13) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات – مصوب 1389 - تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات، موضوع تصويب نامه شماره 141602 /ت46513هـ مورخ 21 /8 /1391 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
متن زير جايگزين مواد (5) تا (16) و شماره ساير مواد به ترتيب اصلاح مي شود:
ماده 5 - دستورالعمل اعطاي حمايت هاي مالي و تسهيلاتي بر اساس اساسنامه صندوق با تصويب هيأت امنا و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط مشخص مي شود.
تبصره - صندوق موظف است به منظور تطبيق با اهداف مندرج در قانون، آيين نامه هاي مصوب را در اختيار دبيرخانه شورا قرار دهد و امكان دسترسي كامل و برخط شورا بر عملكرد صندوق را در موارد مربوط فراهم سازد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري