آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

مصوب 1399/03/21 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه 21 /3 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين ‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور
مصوب 1399,03,21

ماده 1- در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

الف- بيمه‌ گزار: شركت ملي گاز ايران و شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران حسب مورد به نمايندگي از طرف مشتركين گاز و برق.

ب- بيمه ‌گر: شركت بيمه ‌اي كه متعهد به ارايه پوشش بيمه ‌اي و جبران خسارت ‌هاي وارد شده به ذي ‌نفعان طبق مفاد اين آيين‌ نامه و قرارداد مربوط است.

پ- حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- .

ت- ذي‌ نفعان بيمه ‌نامه: مشتركين و مصرف‌ كنندگان مجـاز گاز طبيعي و برق واحدهاي مسكوني و تجاري اعم از شهري و روستايي و سكونتگاهي عشايري و كليه اشخاص زيان‌ ديده ناشي از حوادث تحت پوشش.

ماده 2- سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در رديف ‌هاي مربوط در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1399 كل كشور و در حد وصولي رديف‌ هاي درآمدي (160185) و (160186) جدول شماره (5) قانون مذكور و بر اساس نرخ‌ هاي مندرج در مفاد بند (هـ) تبصره (6) قانون ياد شده و شامل واحدهاي مسكوني و تجاري در پايان سال 1398 با پوشش تمامي مشتركين جديد در قالب بيست و پنج درصد (25 %) افزايش يا كاهش حجم قرارداد منعقد شده است.

ماده 3- نحوه برگزاري مناقصه از طريق ساز و كار قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - به صورت عمومي يا محدود بر اساس بالاترين ميزان تعهدات پيشنهادي بيمه‌ گران است.

ماده 4- قراردادها به نحوي تنظيم خواهد شد كه حوادث احتمالي از ابتداي هر سال تا پايان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

ماده 5- ميزان تعهدات شركت‌ هاي بيمه ‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بيمه مصوب سال جاري است.

ماده 6 - مبناي محاسبه بيمه واحدهاي تجاري بر اساس مشتركين شناسايي شده است.

تبصره 1- خسارت‌ هاي انساني ناشي از آسيب به واحدهاي تجاري و مسكوني يكسان است.

تبصره 2- ساير شرايط مربوط به تعهدات بيمه‌ گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهاي منعقد شده با بيمه‌ گر و بيمه گزار است.

ماده 7- بيمه‌ گزار موظف است گزارش عملكرد اين آيين‌ نامه از قبيل اعتبار دريافتي و خسارت ‌هاي پرداختي را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري