نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصره ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد موضوع مصوبه شماره 131333/ ت54582هـ مورخ 14/ 10/ 1398

مصوب 1399/03/26
پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 15133/ هـ ب - 26 / 3/ 1399
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم؛
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 131333/ ت54582هـ مورخ 14/ 10/ 1398، موضوع: «آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
«طبق ماده (28) قانون شكار و و صيد - مصوب 1346 با اصلاحات بعدي - تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون به هيأت وزيران سپرده شده و تعيين تكليف برخي از موضوعات نيز به آيين نامه مذكور محول شده است، از جمله تعيين مقررات مربوط به پارك ملي و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصي». بنابراين، تبصره ماده (6) مصوبه مبني بر تعيين «حقوق و تكاليف دارندگان پروانه قرق هاي اختصاصي توسط شوراي عالي محيط زيست» از حيث تغيير مرجع تصويب امور مذكور، مغاير قانون است»
محمدباقر قاليباف