تغيير دوره تأمين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت سيمان بيارجمند

مصوب 1398/04/03 هيات امناي حساب ذخيره ارزي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تغيير دوره تأمين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت سيمان بيارجمند
مصوب 1398,04,03

هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در جلسه 3 /4 /1398 كميسيون اقتصاد به پيشنهاد شماره 423322 /96 مورخ 26 /12 /1396 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (17) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395 - تصويب كرد:

1 – دوره تأمين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت سيمان بيارجمند به مدت سيزده سال و يك ماه تغيير مي يابد به نحوي كه دوره استفاده به هشت سال و هفت ماه (از تاريخ 2 /5 /1391 تا 2 /12 /1399) و دوره بازپرداخت به چهار سال و شش ماه (از تاريخ 2 /12 /1399 تا 2 /6 /1404) تعيين مي گردد.

2 – در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از مدت ياد شده، جرايم از زمان اتمام دوره استفاده قبلي محاسبه و وصول خواهد شد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور