تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل سال 98 در سطح ملي و استان هاي حادثه ديده كشور

مصوب 1398/04/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.