تصويب نامه در خصوص كنترل و كاهش آلودگي ها موضوع تصويب نامه شماره 100602/ت55072هـ مورخ 30 مهر 1397

مصوب 1398/04/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.