تصويب نامه در خصوص تامين اعتبار به منظور مقابله كامل با آفت ملخ صحرايي در استان هاي جنوبي كشور

مصوب 1398/04/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.