مجاز بودن بانك تجارت در خصوص صدور ضمانت نامه هاي مربوط به خط لوله گوره به جاسك در قبال قرارداد به ضمانت مديران شركت لوله سازي ماهشهر

مصوب 1398/04/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مجاز بودن بانك تجارت در خصوص صدور ضمانت نامه هاي مربوط به خط لوله گوره به جاسك در قبال قرارداد به ضمانت مديران شركت لوله سازي ماهشهر
مصوب 1398,04,05

هيئت وزيران در جلسه 5 /4 /1398 به پيشنهاد شماره 37576 /38740 مورخ 2 /4 /1398 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - با توجه به شرايط خاص شركت لوله سازي ماهشهر در استان خوزستان و جلوگيري از توقف توليد، بانك تجارت مجاز است با رعايت شرايط مقرر در تصويب نامه شماره 41598 /ت55482هـ مورخ 5 /4 /1397 (در مورد مشابه) بنا به درخواست شركت مذكور، ضمانت نامه هاي مربوط به خط لوله گوره به جاسك را در قبال قرارداد به ضمانت مديران شركت صادر كند و بخشي از پيش پرداخت را به ميزان مورد توافق بين بانك و شركت بابت سپرده نقدي و هزينه ها و بخشي از بدهي غيرجاري برداشت نمايد.

2 - استفاده از تسهيلات مقرر در اين تصويب نامه براي شركت لوله سازي ماهشهر منوط به آن است كه شركت ياد شده، كاركناني را كه از ابتداي سال 1397 به دليل شرايط بحراني تعديل شده اند، بازگشت به كار نمايد.

3 – تصويب نامه شماره 23529 /ت56495هـ مورخ 30 /2 /1398 لغو مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور