تصويب نامه در خصوص مجوز برقراري مقررات لغو رواديد براي ورود اتباع كشور چين به جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1398/04/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص مجوز برقراري مقررات لغو رواديد براي ورود اتباع كشور چين به جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1398,04,02

هيئت وزيران در جلسه 2 /4 /1398 به پيشنهاد مشترك شماره 5730 /982100 مورخ 29 /3 /1398 وزارت امور خارجه و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب كرد:

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراري مقررات لغو رواديد براي ورود اتباع كشور چين به جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور