تصويب نامه در خصوص افزايش تنخواه گردان خزانه تا معادل 3 درصد براي جبران خسارتهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه

مصوب 1398/04/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.