بخشنامه در خصوص ارسال احكام مالياتي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

مصوب 1398/04/03 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.