تصويب نامه در خصوص روند اجراي مصوبات شوراي توسعه كردستان

مصوب 1398/03/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.