بخشنامه در خصوص ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت تبادل الكترونيكي كليه مكاتبات بين مراجع قضايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مصوب 1398/04/03 رئيس قوه قضائيه
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه در خصوص ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت تبادل الكترونيكي كليه مكاتبات بين مراجع قضايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مصوب 1398,04,03

در اجراي مواد 651 و 652 و تبصره 1 ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با توجه به ايجاد زيرساخت هاي لازم در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه جهت تبادل الكترونيك كليه مكاتبات بين مراجع قضايي و سازمان ثبت اسناد و املاك از جمله استعلامات مربوط به سوابق ثبتي و به منظور تسريع و تسهيل پاسخگويي به مراجعان و جلوگيري از سوء استفاده و جعل احتمالي مكاتبات، مراجع قضايي اعم از دادسراها و دادگاه ها و نيز ادارات ثبت از تاريخ ابلاغ بخشنامه كليه استعلامات، مكاتبات و پاسخ ها را به نحو الكترونيك و از طريق شبكه ملي عدالت انجام داده و از مكاتبه به صورت كاغذي خودداري نمايند.

سيدابراهيم رئيسي